TR | EN
Mevzuat

1 Aralık 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30612

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Kurumsal İletişim faaliyetleri ile ilgili Rektörlük Makamı tarafından uygun görülen faaliyetler için gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

b) Üniversitenin kurumsal iletişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,

c) Üniversitenin kurumsal iletişim faaliyetlerinin güncelliğinin ve yeterliliğinin sürdürülmesini sağlamak,

ç) Üniversite bünyesinde kurumsal iletişim alanında faaliyet yürüten birimlerle işbirliği ve koordinasyon sağlayarak projeler oluşturmak,

d) Üniversite bünyesinde kurumsal iletişim alanında faaliyet yürüten birimlere ilişkin ortak değerlendirmelerde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

e) Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Merkez aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak,

f) Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak,

g) Üniversitenin kitle iletişim araçları ile iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilere uygulama imkânları sağlamak, ilgili çalışmalara altyapı oluşturmak, kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve reklama yönelik çekim/müzik/seslendirme ve benzeri tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt işlerini yapmak,

ğ) Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özellikle yerel basın kuruluşlarına destek olmak, kent kültürü ve toplumsal gelişim yönünde, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatlar sunmak,

h) Üniversite bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyolarında ve/veya ilgili kurumsal mecrada hazırlanan paket program, film, kısa film, belgesel, tanıtım amaçlı interaktif cd, video cd-dvd ve/veya mevcut teknolojik imkânlarla benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesini koordine etmek ve Üniversitenin ilgili alanlardaki görsel ve işitsel arşivini sağlamak,

ı) Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak,

i) Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak gereksinim duyulan konu ve alanlarda program, film, kısa film, belgesel hazırlamak ve bunları Üniversitenin yayın ağı üzerinden ve interaktif cd, video cd ve/veya mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin hizmetine sunmak,

j) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak, yürütmek ve Üniversitenin medya ve basın halkla ilişkiler faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,

b) Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapı oluşturmak, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,

ç) Ulusal ve uluslararası boyutta yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim programları organize etmek,

d) İnternet üzerinden radyo yayınları yapmak ve hazırlanan programları yayın ağı üzerinden personel ve öğrencilerin yararına sunmak,

e) Üniversitenin kurum kültürü, kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını desteklemek,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak üzere; Merkezin faaliyet alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dışındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak,

h) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her türlü faaliyetle ilgili eşgüdümü sağlamak,

ı) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve üretmek,

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak,

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek,

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek; görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan; sağlık, eğitim, idari ve teknik alanlardaki uzman personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Müdürün daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek,

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek,

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak,

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetkilisi görevini Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 21/07/2011 tarihli ve 21008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun mevcut üyelerinin görevi sona erer.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
 

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-  Bu yönergenin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iç ve dış paydaşları ile iletişimin artırılması ve tanıtımı ile ilgili olarak yürütülen halkla ilişkiler, medya, tasarım ve protokol alanındaki faaliyetler arasında koordinasyonu sağlamak, işlevselliği ve üretkenliği artırmak, çözüm önerileri geliştirmek için gerekli planlama, uygulama ve denetim görevini yerine getirmek amacıyla oluşturulan “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin çalışma ve organizasyon yapısına dair esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 1 Aralık 2018 tarih ve 30612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar Organlar ve Nitelikler

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

 1. Basın-Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu: Basın-Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusunu;
 2. Basın-Halkla İlişkiler Birimi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki sosyal medya ve tasarım, basın ve iletişim, medya takip ve protokol ofislerini kapsayan birimi,
 3. Danışma Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
 4. Koordinatör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörünü;
 5. Medya Birimi Sorumlusu: Medya Birimi Sorumlusunu;
 6. Medya Birimi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki Radyo ESOGÜ, ESOGÜ TV ve ESOGÜ Haber Ajansını kapsayan birimi,
 7. Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezini;
 8. Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü;
 9. Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü;
 10. Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
 11. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini;
 12. Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Organlar

Madde 5- Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları şunlardır:

 1. Koordinatör
 2. Basın-Halkla İlişkiler Birimi
 3. Medya Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Madde 6- Merkez bünyesindeki birimlerle koordinasyon ve iletişimi yürütmek üzere konuyla ilgili personel arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

Koordinatör, Merkez bünyesindeki birimler arasında eşgüdümü sağlar ve iletişimi yürütür.

 Madde 7- Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her ay Müdüre rapor sunmak,
 2. Merkezin faaliyetleri ile ilgili bünyesinde faaliyet yürüten birimlerin sorumluları ile iletişim yürütmek.
 3. Yürütülen tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak birimlerin proje önerilerini almak ve önerileri Müdür ile paylaşmak.
 4. Üniversite bünyesindeki sosyal medya içeriklerine ilişkin geri bildirimleri değerlendirmek,
 5. Üniversite bünyesinde tanıtım alanında faaliyet yürüten diğer birimlerle işbirliğini sağlamak ve geliştirmek,
 6. Yönetim Kurulu toplantılarının raportörlüğünü yapmak,
 7. Rektörlük Makamının verdiği görevleri yerine getirmek.
 8. Merkez bünyesindeki birimlerin faaliyetlerini yürütmek amacıyla Merkez personeli arasından birim sorumluları görevlendirilmesini Müdüre teklif etmektir. Koordinatör, ilgili birimler için birim sorumlusu görevlendirilmediği durumda birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesini sağlar.

Basın-Halkla İlişkiler Birimi

Madde 8- Üniversitenin iç ve dış paydaşları ile ilişkileri açısından ihtiyaç duyulan projelerin hazırlanmasını üstlenen birim sorumlusu, koordinatör ve diğer birimlerin sorumluları ile işbirliği ve koordine içinde faaliyet yürütür.

Birim Sorumlusu, Üniversitenin kurumsal iletişimi ile ilgili diğer birimlerin yürüteceği ve geliştireceği projelere danışmanlık yapar. Sunulan profesyonel destek sayesinde, sürdürülebilir ve etkin bir iletişimin gerçekleşmesine imkân sağlar.

Madde 9-  Basın-Halkla İlişkiler Biriminin alt birimleri şunlardır:

 1. Sosyal Medya ve Tasarım Ofisi
 2. Basın ve İletişim Ofisi
 3. Medya Takip Ofisi
 4. Protokol Ofisi

Sosyal Medya ve Tasarım Ofisi

Madde 10- Üniversitenin internet alanında sosyal medya uygulamaları ile görünürlüğünü ve tanınırlığını sağlar. Sosyal medya mecrasındaki gelişmelerin analizlerini yapıp raporlar. Hazırlanan proje ve etkinliklerle Üniversitenin kurumsal imajını geliştirecek faaliyetler yürütür. Merkez Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.    

Üniversite ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğinin kontrol ve denetimini sağlar. Kurumsal kültürün gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ile birlikte yazılı ve görsel basına ilişkin hazırlık, düzenleme ve yayın süreçlerini takip eder. Medya Birimi tarafından üretilen elektronik içeriğin sosyal medya mecraları yoluyla sunumunu gerçekleştirir.

Basın ve İletişim Ofisi

            Madde 11- Üniversitenin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sunar. Üniversitenin kurumsal kimlik geliştirme çalışmalarına yönelik projeler hazırlar. Üniversitenin kurum içi ve kurumlar arası katalog ve tanıtım süreçlerini Rektörlük Makamından gelecek bildirimler doğrultusunda ve belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesini sağlar.

Üniversitenin ilgili basın-medya kuruluş ve temsilcileri ile ilişkilerini yürütür, basın bültenleri hazırlar. Üniversite bünyesindeki etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve duyurulması işlerini yürütür. Merkez Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.     

Medya Takip Ofisi

Madde 12- Üniversite hakkında kamuoyuna yönelik etkinlikler kapsamında yazılı, görsel ve elektronik basın ve yayın organlarında yer alan haber ve bilgileri takip eder. Merkez Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.          

Protokol Ofisi

Madde 13- Üniversitenin kurumlar arası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikleri kapsamında ihtiyaç duyulan faaliyetleri organize eder. Merkez Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.  

Kurumsal iletişim kapsamında hizmet faaliyetlerinin kalite düzeylerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtım süreçlerine destek sunumu ile değer üretiminin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

Medya Birimi

Madde 14- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Televizyonu, Radyosu ve ESOGÜ Haber Ajansı’nın faaliyetlerini yürütür.

Madde 15- Birimin amaçları şunlardır:

 1. Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Birim aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak,
 2. Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak,
 3. Üniversitenin kitle iletişim araçları ile iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilere uygulama imkânları sağlamak, ilgili çalışmalara altyapı oluşturmak, kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve reklama yönelik çekim/müzik/seslendirme ve benzeri tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt işlerini yapmak,
 4. Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özellikle yerel basın kuruluşlarına destek olmak, kent kültürü ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatlar sunmak,
 5. Üniversite bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyolarında ve/veya ilgili kurumsal mecrada hazırlanan paket program, film, kısa film, belgesel, tanıtım amaçlı interaktif cd, video cd-dvd ve/veya mevcut teknolojik imkânlarla benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesini koordine etmek ve Üniversitenin ilgili alanlardaki görsel ve işitsel arşivini sağlamak,
 6. Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak,
 7. Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak gereksinim duyulan konu ve alanlarda program, film, kısa film, belgesel hazırlamak ve bunları Üniversitenin yayın ağı üzerinden ve interaktif cd, video cd ve/veya mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin hizmetine sunmak.
 8. Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak, yürütmek ve Merkez bünyesindeki birimler ile koordine olmak.

Madde 16- Birimin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,
 2. Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapı oluşturmak, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,
 3. Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,
 4. Ulusal ve uluslararası boyutta yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim programları organize etmek,
 5. İnternet üzerinden radyo yayınları yapmak ve hazırlanan programları yayın ağı üzerinden personel ve öğrencilerin yararına sunmak,
 6. Yazılı mecra üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik haber, röportaj, bilgi notu gibi faaliyetleri sunmak,
 7. İlgili tüm iletişim kanallarında Basın-Halkla İlişkiler Biriminin ürettiği, kayıt altına aldığı ve oluşturduğu içerikleri kullanmak,
 8. Ürettiği, kayıt altına aldığı ve oluşturduğu içerikleri Basın-Halkla İlişkiler Biriminin amaçları doğrultusunda paylaşmak,
 9. İlgili mevzuat hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak.

Madde 17-  Medya Biriminin alt birimleri şunlardır:

 1. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Televizyonu (ESOGÜ TV)
 2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyosu (Radyo ESOGÜ)
 3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haber Ajansı (ESOGÜ Haber)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Televizyonu (ESOGÜ TV)

Madde 18- Merkezin hedef ve talimatları doğrultusunda görsel mecraya yönelik yayın faaliyetleri yürütmektir. Hazırlanan projeler sayesinde Üniversitenin kurumsal imajını geliştirecek ve kamuoyunu bilgilendirecek faaliyetler yürütür. Merkez Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyosu (Radyo ESOGÜ)

Madde 19- Merkezin hedef ve talimatları doğrultusunda işitsel mecraya yönelik yayın faaliyetleri yürütmektir. Hazırlanan projeler sayesinde Üniversitenin kurumsal imajını geliştirecek ve kamuoyunu bilgilendirecek faaliyetler yürütür. Merkez, Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haber Ajansı (ESOGÜ Haber)

Madde 20- Merkezin hedef ve talimatları doğrultusunda yazılı mecraya yönelik yayın faaliyetleri yürütmektir. Hazırlanan projeler sayesinde Üniversitenin kurumsal imajını geliştirecek ve kamuoyunu bilgilendirecek faaliyetler yürütür. Merkez Müdürünün uygun göreceği konularda ve zamanlarda Merkez bünyesindeki birimler ile işbirliği içinde faaliyetlere destek sağlar.  

Madde 21- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve 26 Mayıs 1999 tarih ve 18/7 Sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Eskişehir Osmangazi Haber Gazetesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Haber Ajansının yazılı (basılı/elektronik) yayım aracı olarak faaliyet gösterir.

Gazetenin Sahibi, Üniversite adına Rektördür. Gazete Yönetimi, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısının Yayın Yönetmenliği’nde, Yayın Yönetmenince belirlenerek Rektör tarafından atanan Sorumlu Müdür, İdari ve Mali Müdür, Koordinatör ile Medya Birimi sorumlusu tarafından yönetilir.

            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Yürürlükten Kaldırma

Madde 22- 17 Eylül 2008 tarih ve 23/04 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Eskişehir Osmangazi Haber Gazetesi Görev Ve Çalışma Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 23- Bu Yönetmeliğin kabulünden önce Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde görevlendirilmiş personel ve ekipman ya da teçhizatlar başka hiçbir işleme gerek olmaksızın Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne devredilmiştir.

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 25- Bu yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu yönerge hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.